Metod

Deltagaren skall genom anpassad undervisning lära sig Internet samt fördelar med distansutbildning i svenska språket via nätet. De ska själva bygga innehållet i sin lärplattform, app, som ska vara kopplad till den vardag som individen befinner sig. Ingen plattform behöver vara den andra lik. Parallellt får deltagarna undervisning i svenska.
Genom dialog mellan grupp och handledare kartläggs gruppens behov vad de behöver för att underlätta vardagen och öka språkutvecklingen, visa de idag befintliga hjälpmedel som finns på nätet.
Intervjuer samt samtal med varje deltagare för att skapa en bild av den enskilde individens behov. Vad behöver jag för att utveckla mina kunskaper i svenska och inte använda mig av traditionella hjälpmedel.
Viktig aspekt är att även ta reda på vad har deltagaren för möjligheter i hemmiljön när det gäller återkomsten till internet.
Interaktion mellan deltagare och handledare är av stor betydelse för att utforma innehållet i appen.
Vi har valt följande steg;
Introduktion i Internet.
     Kom igång med Internet
          Hur fungerar internet
          Sökfunktioner
          Länkkataloger
          Appar
     Lär dig din Chrome Book
           Möjligheter
           Skillnader
Kartläggning på gruppnivå

Samtal – dialog

Vad har jag för tillgång till internet?

          Vad behöver jag?
Bygga min plattform
          Introduktion till Symbaloo